Oto przykłady rozwiązań, które przygotowali i, z pełnym sukcesem, wdrożyli nasi konsultanci.

Transakcja Przyłączeniowa

Transakcja Przyłączeniowa (TP) to aplikacja, która została przygotowana do obsługi procesu przyłączenia klientów indywidualnych i biznesowych do sieci gazowej.
Ten etap obsługi procesu nie jest wspomagany przez standardowe oprogramowanie SAP ERP.
Rozwiązanie obsługuje rejestrację danych z dokumentów pochodzących ze wszystkich etapów procesu przyłączeniowego:
 • Złożenie wniosku,
 • Wydanie warunków,
 • Analiza ekonomiczna,
 • Rejestracja umowy przyłączeniowej,
 • Rejestracja aneksów.
W ramach rozwiązania przygotowano wydruk dokumentów na podstawie zarejestrowanych danych w transakcji TP (warunki przyłączenia, umowa przyłączeniowa, aneksy).
Transakcja jest zintegrowana ze standardowymi obszarami SAP ISU, PM, IM/PS, FI, SD.
W ramach transakcji, dla każdego z jej etapów, isnieje możliwość załączania skanów dokumentów. Kategorie i rodzaje dokumentów zostały przygotowane w oparciu o standardową funkcjonalność SAP DMS.

Sample solutions designed and successfully implemented by our consultants.

 • Customer returns in SAP,
 • Invoicing based on logistics functionalities,
 • Returns monitor (pharmaceuticals),
 • VAT reporting procedures,
 • B2B eShop,
 • Advanced currency transactions,
 • Virtual accounts,
 • Automatic importing of currency exchange rates from websites,
 • Cash-flow report (intermediate method).

Hedging – Bilans Konta

Hedging – Bilans Konta to rozwiązanie, które ma na celu przedstawienie różnicy w przychodach oraz rozchodach na koncie firmy w podziale na tygodnie roku. Raport ten zbiera informacje z zamówień od Klientów i zamówień do Dostawców oraz z wystawionych do nich faktur (zarówno kupna jak i sprzedaży) i sumarycznie oraz szczegółowo (w rozbiciu na pozycje) przedstawia zestawienie dokumentów zarejestrowanych w systemie SAP. Raport pozwala na umiarkowaną predykcję bilansu na koncie na przyszłe tygodnie dzięki uwzględnianiu dokumentów, do których faktury nie zostały jeszcze wystawione/opłacone.

Kopiowanie do zlecenia sprzedaży pozycji w ilości większej niż możliwości standardowego ekranu SAP

Użytkownicy systemu SAP często muszą kopiować do zlecenia sprzedaży dane z zamówień, które przyszły mailem lub są w pliku MS Excel. Kopiowanie ze schowka umożliwia jednoczesne skopiowanie tylko 15-16 rekordów. Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik może skopiować praktycznie nieograniczoną ilość rekordów do zlecenia sprzedaży. Po skopiowaniu indeksu materiałowego i ilości użytkownik może dalej przetwarzać zlecenie sprzedaży w trybie online.

E-Podpis

E-Podpis, czyli podpis elektroniczny, służy do identyfikacji osoby składającej podpis. Podpisem elektronicznym możemy sygnować np. wiadomości email ale przede wszystkim sygnować faktury i inne dokumenty krążące pomiędzy Kontrahentami lub Partnerami Biznesowymi. Dzięki podpisowi elektronicznemu przesyłane dokumenty elektroniczne docierają do Adresatów w stanie nienaruszonym a każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki jest sygnalizowana Odbiorcy wiadomości. Użytkownicy systemu SAP również mają możliwość kwalifikowania faktur drukowanych z systemu SAP. Ze względu na indywidualne potrzeby użytkowników możliwa jest obsługa specjalnego programu, monitora dokumentów, w którym w przejrzysty sposób można dzielić dokumenty; do kwalifikacji, po kwalifikacji, na rodzaj kwalifikacji, datę czy Adresata. Faktura, monit lub zamówienie utworzone w SAPie zostanie dodane do listy dokumentów, które należy podpisać. W kolejnym kroku osoba upoważniona podpisuje indywidualnie każdy dokument i przesyła go do Adresata, który w każdym momencie może zweryfikować Nadawcę. Program do e-Podpisu może zostać przygotowany w środowisku SAP i obsługiwany w Sapgui lub też może zostać udostępniony na zewnętrznym portalu, portalu przygotowanym w technologii SAP Web Dynpro lub BSP, JAVA czy nawet php.

Obsługa zwrotów reklamacyjnych

Przygotowanie obsługi procesu zwrotu reklamacyjnego, naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu wraz kolejnymi czynnościami takimi jak śledzenie zużycia części zapasowych, wystawienia faktur korygujących czy raportowania napraw reklamacyjnych w odniesieniu do sprzedaży głównej. Więcej…

Księgowanie faktur za usługi w oparciu o funkcjonalności logistyczne

Dzięki takiemu księgowaniu otrzymujemy systemową weryfikację poprawności faktur zakupowych oraz ich księgowanie przy użyciu ustalonych szablonów dekretacyjnych.

Monitor zwrotów farmaceutyków

Przy zwrocie farmaceutyków bardzo ważnym elementem jest odniesienie zwrotu do właściwej faktury sprzedaży oraz poprawna identyfikacja partii (szarży produkcyjnej) tak, aby zachować kontrolę daty ważności towaru do użycia. Monitor jest też pomocny przy wystawianiu faktur korygujących oraz korekt do korekt.

Opracowanie procedury raportowania podatku VAT

Opracowanie procedury raportowania wielkości podatku VAT (sporządzanie deklaracji, automatyczne rozliczanie kont VAT, blokada okresów dla VAT). Procedura ta umożliwia kontrolę nad deklaracjami VAT, korektami deklaracji oraz pozwala na weryfikację poprawności dekretacji w obszarze VAT.

B2B eShop

Stworzenie sklepu internetowego dla klientów-hurtowników z pełną funkcjonalnością oprogramowania SAP; kontrola dostępności ATP, kontrola kredytowa, rezerwacja, ustalanie cen, podatków, upustów. Więcej…

Rozliczenia z dostawcami w module Rozrachunków wg Kont Umów

Dodanie dostawców do modułu Rozrachunków wg Kont Umów – funkcjonalność umożliwia zarządzanie rozrachunkami z dostawcami z poziomu jednej kartoteki (a nie dwóch, jak w module FI), brak pojedynczych zapisów na kontach KG, prosty parametryzowany sposób rozliczania kartoteki dostawcy, prosta obsługa wyciągu bankowego, proste definiowanie rozrachunków w obszarze modułu FI-CA.

Zaawansowanie rozliczenia walutowe

Rozliczenia walutowe, wyceny wg metody FIFO rachunków bankowych, automatyczne księgowanie różnic kursowych przy księgowaniu wyciągu bankowego.

Automatyczne wstępne księgowanie na podstawie skanu dokumentu

Rozwiązanie pozwalające księgować wstępnie zeskanowane dokumenty a skany przechowywać w archiwum. Więcej…

Konta wirtualne

Funkcjonalność kont wirtualnych – umożliwia automatyczne w systemie SAP księgowanie wszystkich wpływów na właściwe kartoteki odbiorców i ich odpowiednie rozliczenie. Funkcjonalność ta zapobiega pojawianiu się błędnych księgowań wpływów na niewłaściwe kartoteki.


Automatyczny import kursów walutowych ze stron internetowych

Bezobsługowy program, który w ustalonym cyklu (raz dziennie, dwa razy dziennie) łaczy się z wybranymi stronami www (np. http://nbp.pl), na których są publikowane kursy walutowe i do tabel SAP kopiuje bieżące kursy walut.

Raport cash-flow metodą pośrednią

Przygotowany program tworzy zestawienie  na podstawie dowolnie wybranych parametrów związanych z dekretacją na kontach Księgi Głównej przy zachowaniu struktury raportu bilansowego. Parametry ograniczające należy wybrać na etapie budowania, mogą nimi być: rodzaj tabeli, saldo WN, Ma , konto przedział kont, itd., pozycja ze sprawozdania finansowego.